Κοινό Έλληνο-Γαλλικό ΠΜΣ ΕΚΠΑ- Université d’Angers

 
Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο κοινό Έλληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα ‘’Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών’’

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Kοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master 2) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών. Γνωστικό αντικείμενο του Κοινού ΠΜΣ αποτελεί η Διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών, με ειδίκευση σχολείο και πολυγλωσσία.

 

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα.

 

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ αυτά του δευτέρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι φοιτητές μετακινούνται με υποτροφία του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, Πρακτική Άσκηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα με το θέμα της ΔΕ και, κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ (βάσει φακέλου και προφορικής παρουσίασης) έχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τµηµάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία.

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Προσχέδιο πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (γλώσσα συγγραφής του προσχεδίου η γαλλική, έκταση 2000 λέξεις περίπου)
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εάν οι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων γλωσσών εκτός της Γαλλικής.

 

Η επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα σε ποσοστό 20%
 3. Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας και προφορική παρουσίαση 50%
 4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
 5. Επαγγελματική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.

 

 

Ενδεικτική  βιβλιογραφία

Byram M., B. Gribkova, H. Starkey, 2002. Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe.

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf

Candelier M. (dir.), 2010. Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures, Graz, CELV/Conseil de l’Europe.

http://carap.ecml.at/Portals/11/documents/CARAP_Version3_F_20091019.pdf

De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International.

https://www.academia.edu/9649535/LINTERCULTUREL

 

 

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων πρέπει να κατατεθούν έως τις 25 Μαΐου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00, υπ’ όψιν κ. Χριστίνας Πραγιάννη, τηλ. 210-7277793, chprag@frl.uoa.gr) ή να αποσταλούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία (με συστημένη επιστολή).