Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος « Εξέλιξη, Φυσική Κληρονομιά και Κοινωνίες » από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας > Grèce

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος « Εξέλιξη, Φυσική Κληρονομιά και Κοινωνίες » από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας

 
Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα κοινωφελές ίδρυμα επιστημονικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού, που ανήκει στα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, υπάγεται στο Υπουργείο Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης και το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας. Ως εκ τούτου έχει εξουσιοδότηση να παραδίδει μαθήματα και χορηγεί μεταπτυχιακά διπλώματα.

A / Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τεσσάρων εξαμήνων « Εξέλιξη, Φυσική Κληρονομιά και Κοινωνίες » του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας προσφέρει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με επίκεντρο την ανάλυση της βιοποικιλότητας του παρελθόντος και του παρόντος βάσει φαινομένων και διεργασιών τα οποία παρέχουν στοιχεία για την προέλευση και τη λειτουργία της, καθώς και τις στρατηγικές για τη διατήρησή της στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Στηρίζεται στον πλούτο των συλλογών του Μουσείου, τρίτο στον κόσμο, και την αριστεία του στον τομέα της έρευνας, που το κατατάσσει πρώτο παγκοσμίως ανάμεσα στα μουσεία.

Στόχος του είναι η εκπαίδευση ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών ικανών να:

  • να περιγράφουν και να καταγράφουν φυσικούς οργανισμούς και να ερμηνεύουν την εξέλιξή τους
  • να κατανοούν τις διεργασίες των έμβιων όντων, την εξέλιξη και τη δυναμική τους, σε διαφορετικές κλίμακες, δηλαδή από τη µοριακή κλίμακα μέχρι την κλίμακα των βιοτόπων
  • να κατανοούν την εξελικτική και πολιτιστική ιστορία του Ανθρώπου, τις σημερινές και παρελθοντικές σχέσεις μεταξύ κοινωνιών, φυσικών περιβαλλόντων και οικοσυστημάτων
  • να μεταφέρουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στα διαφορετικά κοινά με μια διδακτική προσέγγιση.

Έχοντας αυτούς τους στόχους, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Μουσείου προσφέρει, πέρα από κοινά μαθήματα για όλους τους φοιτητές, μια από τις 6 ακόλουθες ειδικότητες επιλογής:

  • Master EPNS, ειδικότητα « Οικολογία, βιοποικιλότητα, εξέλιξη »
  • Master EPNS, ειδικότητα « Μηχανισμός των έμβιων όντων και περιβάλλον»
  • Master EPNS, ειδικότητα « Περιβάλλον: δυναμική, τόπος και κοινωνία »
  • Master EPNS, ειδικότητα « Μουσειολογία, επιστήμες, πολιτισμοί και κοινωνία »
  • Master EPNS, ειδικότητα « Συστηματική, εξέλιξη, παλαιοντολογία »
  • Master EPNS, ειδικότητα « Τεταρτογενής περίοδος και προϊστορία »

 

B / Οι αιτήσεις για το 2018 γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Η εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα « Εξέλιξη, Φυσική Κληρονομιά και Κοινωνίες» του Μουσείου, στο πρώτο ή το δεύτερο έτος, γίνεται κατόπιν εξέτασης των  φακέλων που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι (βλ. Συνημμένο).

Το Μουσείο υποδέχεται κατά μέσο όρο 115 φοιτητές στο M1, ανάλογα µε τις διαθέσιμες θέσεις στο M2, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μαθήματα διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα, ως ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται το B1. Οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής παρατίθενται στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://enseignementsuperieur.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/master-evolution-patrimoine-naturel-societes/admission-master