Υποτροφίες για αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

 
Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Bourgogne Franche-Comté (UBFC)

Το Πανεπιστήμιο Bourgogne Franche-Comté (UBFC) προσφέρει 8 διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (στην αγγλική), με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Αριστείας ISITE-BFC. Ο κατάλογος των προγραμμάτων που προσφέρει το UBFC είναι τα εξής:

•          Control for Green Mechatronics (GreeM)

•          Physiological and Psychological FOOD choices Determinants (P2FOOD)

•          Ecology, Monitoring and Management of Ecosystems (EMME)

•          Behavioral Ecology and Wildlife Management (BEWM)

•          Physics, Photonics & Nanotechnology (PPN)

•          Microbiology and Physicochemistry for Food and Wine Processes (MP2)

•          Photonics, micro nanotechnology, time-frequency metrology, and complex Systems (PICS)

•          Master program in Mathematical Physics (Maths4Phys)

 

Τα ενημερωτικά φυλλάδια για αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του UBFC (http://www.ubfc.fr/formationen/).

Επισυνάπτετατι μια σύντομη παρουσίαση του UBFC.

 

Στο UBFC λειτουργεί επίσης η Επιστημονική Σχολή Έρευνας (École Universitaire de Recherche) (Graduate School) EIPHI  “Engineering and Innovation through Physical Sciences, High-technologies, and cross-disciplinary Research”, η οποία προσφέρει 5 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

•          Physics, Mathematics and Applications

•          Smart Systems and Structures

•          Energy

•          Material Science

•          Computer Science

 

Το UBFC προσφέρει υποτροφίες αριστείας σε διεθνείς φοιτητές. Αυτές οι υποτροφίες, ύψους 800 ευρώ μηνιαίως και μέγιστης διάρκειας 10 μηνών, απονέμονται από τις Παιδαγωγικές Επιτροπές. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας υποβάλλοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 yevgenya.pashayan-leroy@ubfc.fr

 

http://www.ubfc.fr/formationen/