Οι διδακτορικές σπουδές > Grèce
 
Η επιστημονική έρευνα στη Γαλλία: μια προτεραιότητα Η Γαλλία αφιερώνει το 2,36% του ΑΕΠ της (ήτοι 28 δις ευρώ) σε δραστηριότητες δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας. Καταγράφονται περίπου 70.000 διδακτορικοί φοιτητές και πάνω από 200.000 ερευνητές, οι μισοί εκ των οποίων στον δημόσιο τομέα.

Κάθε φοιτητής, κάτοχος του τίτλου ή επιπέδου Master, μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Οι σπουδές διαρκούν κατά κανόνα 3 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος κατόπιν υποστήριξης μιας διατριβής.

Οι διδακτορικές σπουδές πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας ή ενότητας (UR), συνδεδεμένης με ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (στη Γαλλία, École doctorale - "διδακτορική σχολή" - ED), υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ενός επιβλέποντος της διατριβής.

Οι "διδακτορικές σχολές" είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένες με τα Πανεπιστήμια και συγκροτούν ερευνητικές ομάδες γύρω από επιστημονικά θέματα. Οργανώνουν και συντονίζουν τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών και εγγυώνται την υλοποίηση συνεκτικών επιστημονικών προγραμμάτων.

Η αίτηση εγγραφής για διδακτορικές σπουδές γίνεται στη "διδακτορική σχολή".

Η χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών

Η χρηματοδότηση της διατριβής αποτελεί πολύ συχνά προϋπόθεση για την εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

 

Σύμβαση για διδακτορικές διατριβές, νέος μηχανισμός χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών

Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές αντικαθιστά, από τον Απρίλιο του 2009, τις παλαιότερες ερευνητικές επιχορηγήσεις. Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές αποτελεί μια σύμβαση ανοιχτή για όλους τους υπoψήφιους διδάκτορες, είναι τριετούς διάρκειας και παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή (1985 ευρώ μεικτά).

Κοινή για όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σύμβαση τίθεται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε φορέα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών και αναλαμβάνει τη σύναψή της. Η σύμβαση για τις διδακτορικές διατριβές φέρει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας πραγματικής σύμβασης εργασίας, είναι σύμφωνη με το δημόσιο δίκαιο και ενισχύει την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έρευνας που έχει άμεση σχέση με τις διδακτορικές σπουδές.

 

- Οι βιομηχανικές συμβάσεις κατάρτισης μέσω της έρευνας (CIFRE)

Οι CIFRE δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε κάποια επιχείρηση, διεξάγοντας ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια ερευνητική ομάδα εκτός επιχείρησης. Ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να είναι κάτοχος Master ή πτυχίου Σχολής Μηχανικών.

http://www.anrt.asso.fr/

Η διεθνής συνεπίβλεψη διατριβής

Διέπεται από σύμβαση μεταξύ δύο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το ένα γαλλικό και το άλλο της αλλοδαπής, και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να προετοιμάσει τη διατριβή του στη χώρα του και συγχρόνως στη Γαλλία σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία:

- οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν την εργασία τους υπό την ευθύνη ενός επιβλέποντος σε κάθε χώρα,

- η προετοιμασία της διατριβής γίνεται με εκ περιτροπής περιόδους και στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα,

- η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η διατριβή ορίζεται από τη σύμβαση,

- η υποστήριξη της διατριβής είναι μία, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής αποκτά δύο διπλώματα.

Η συνεπίβλεψη διατριβής συνοδεύεται κατά κανόνα από μια οικονομική υποστήριξη η οποία καλύπτει κατά προτεραιότητα τα έξοδα μετακίνησης του υποψήφιου διδάκτορος.

Πως θα βρείτε την κατάλληλη Διδακτορική Σχολή :

www.grece.campusfrance.org

→ Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σας

→ Doctorat

Ο on line κατάλογος αναφέρει το σύνολο των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών ("διδακτορικών σχολών") και των ερευνητικών μονάδων τους: είναι προσπελάσιμα μέσω μιας δίγλωσσης μηχανής αναζήτησης, γαλλικά και αγγλικά (20.000 λέξεις κλειδιά και 80 επιστημονικά θέματα ανά κλάδο).

Ειδικά δελτία ανά "διδακτορική σχολή" συμπληρώνουν την πληροφόρηση.

 

 10.000 διατριβές υποστηρίζονται κάθε χρόνο. 1 διδακτορικό δίπλωμα στα 3 χορηγείται σε αλλοδαπό φοιτητή.