Οι διατυπώσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε με την άφιξή σας στη Γαλλία > Grèce

Οι διατυπώσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε με την άφιξή σας στη Γαλλία

 
Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σας έχει δεχτεί.

 Η εγγραφή στα γαλλικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνεται ατομικά για κάθε φοιτητή και για κάθε έτος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια σε όλα τα Πανεπιστήμια, ενώ διαφέρει στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Στα Πανεπιστήμια, η οριστική εγγραφή περιλαμβάνει 2 μέρη:

 Εγγραφή στη γραμματεία:

 Προσοχή: Η εγγραφή καθίσταται έγκυρη με την καταβολή του ποσού της εγγραφής. Το πιστοποιητικό φοίτησης και η φοιτητική ταυτότητα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία αυτής της εγγραφής.

  Επιλογή μαθημάτων και τρόπου εξέτασης:

Αυτό το μέρος αφορά κυρίως τα μαθήματα και τις εξετάσεις. Γίνεται κατόπιν ειδοποίησης, μετά την «ν εγγραφή στη γραμματεία, και ολοκληρώνει την εισαγωγή του φοιτητή: επιλογή των ωραρίων των υποχρεωτικών μαθημάτων, δήλωση των μαθημάτων επιλογής, τρόπος εξέτασης.

 Τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ρυθμίζουν τα ίδια τις διαδικασίες εγγραφής και τις ανακοινώνουν στους φοιτητές. Πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε - συχνά απαιτείται η προσκόμιση των πρωτοτύπων εγγράφων.