Η αίτηση στα γαλλικά πανεπιστήμια

Πότε και πως θα κάνετε την αίτηση στα γαλλικά πανεπιστήμια ;

Η αίτηση για τις προπτυχιακές σπουδές (Licence)

Ο πρώτος γαλλικός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι η «Licence». Το δίπλωμα αυτό αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι το «L1».

Η εισαγωγή  στο L1

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Απαιτείται  γνώση των γαλλικών επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες . Ωστόσο, μπορεί ένα  πανεπιστήμιο να απαιτήσει το επίπεδο C1.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γνωρίζουν γαλλικά αλλά δεν διαθέτουν πιστοποίηση, μπορούν να περάσουν  ένα τεστ γνώσεων (TCF) στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο γίνεται δεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος  ;

Πρέπει να κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας https://www.parcoursup.fr/

            Η αίτηση εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών στο πανεπιστήμιο υποβάλλεται μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου. Είναι ωστόσο δυνατό να κάνει ο υποψήφιος  αυτή την αίτηση και μετά από μία ή περισσότερες χρονιές αφού ολοκληρώσει τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

           Η αίτηση εισαγωγής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου για την πλειοψηφία των γαλλικών ιδρυμάτων.

            Θα πρέπει ο υποψήφιος   να καταθέσει ηλεκτρονικά την αναλυτική βαθμολογία της Β’ λυκείου και της Γ’ λυκείου (1ο εξάμηνο), μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Projet de formation motivé) στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε  αυτόν τον τομέα σπουδών, καθώς και ένα Βιογραφικό Σημείωμα.

Σ’ αυτή την on line αίτηση , θα έχει  την δυνατότητα να επιλέξει έως 10 πανεπιστήμια

          Θα λάβει τα αποτελέσματα της αίτησης εισαγωγής  από τον Μάϊο .

Η αίτηση για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Master)

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών (Master) διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες  φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Προσοχή : Λόγω της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον κύκλο σπουδών Master στη Γαλλία, η απευθείας εισαγωγή στο επίπεδο M2 πιθανώς  να γίνει πιο δύσκολη.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος  ;

Πρέπει πρώτα να επιλέξει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Masters) στα οποία θα κάνει αίτηση. Θα τα επιλέξει κατόπιν έρευνας στη βάση δεδομένων της Campus France

Όταν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τα Masters, θα  επισκεφθεί  την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων (συνήθως στην στήλη International ) για να κάνει την αίτηση (Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature / φάκελων υποψηφιότητας διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Μάϊο μέσω της εφαρμογής e-candidat του πανεπιστημίου).

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι :

- αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο

- τίτλος σπουδών (αν τον έχει ήδη αποκτήσει)

- απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως

- απολυτήριο Λυκείου

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα  από το Υπουργείο Εξωτερικών (μεταφραστική υπηρεσία) ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

- βιογραφικό σημείωμα (CV)

- lettre de motivation : επιστολή στην οποία ο υποψήφιος  εξηγεί  τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το εν λόγω μεταπτυχιακό.

Είναι επίσης πιθανό να του ζητήσουν να παρουσιάσει τα ερευνητικά του σχέδια, εάν έχει επιλέξει ένα Μάστερ ερευνητικής κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας  δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή του υποψηφίου. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επέλεξε  αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το επαγγελματικό του σχέδιο, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών του δραστηριότητα, την επαγγελματική του εμπειρία, τη συμμετοχή του σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια, είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 ή το C2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος γνωρίζει γαλλικά, αλλά δεν διαθέτει κάποιο πτυχίο, μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), τα οποία γίνονται αποδεκτά από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Συνιστάται να στείλει ο υποψήφιος  αιτήσεις σε περισσότερο από ένα  πανεπιστήμιο, καθώς η είσοδος στο Μ2 δεν είναι εξασφαλισμένη ποτέ, επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για M2 είναι αυστηρά. Εάν ο υποψήφιος δεν είναι σίγουρος ότι το Master έχει συνάφια με τις προπτυχιακές του σπουδές, καλό θα ήταν να στείλει αιτήσεις και για το Μ1 (πρώτο έτος του Master)