Η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία Σορβόννης-Μπολόνιας, συνδέει σήμερα 45 περίπου χώρες της Ευρώπης. Στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος με σαφή δομή και σε κάθε χώρα, που θα ευνοεί την προβολή, την προσέλκυση και την κινητικότητα. Στη Γαλλία, η διαδικασία αυτή διαρθρώνεται γύρω από το γνωστό πλέον αρκτικόλεξο LMD (πτυχίο Licence, μεταπτυχιακό Master, Διδακτορικό).

Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

-Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

-Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS.

-Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20190/organisation-licence-master-doctorat-l.m.d.html

 

Σπουδές στη Γαλλία, κάτι πολύ πιο απλό από ό,τι νομίζετε...

Η ευελιξία της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης σάς  επιτρέπει να οργανώσετε τις σπουδές σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες δυνατότητες που σάς προσφέρονται, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων.

Στη Γαλλία, θα βρείτε οπωσδήποτε την κατάρτιση που ανταποκρίνεται στους προσωπικούς σας στόχους.

Δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια και οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles) .

Τα Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα. Δέχονται φοιτητές κατόχους του γαλλικού Απολυτηρίου Λυκείου (Baccalauréat) ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα προέλευσής τους.

Τα πανεπιστήμια παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία, σε τεχνολογικές κατευθύνσεις ή με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα ή την ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat) σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια υποδέχονται πάνω από 1,5 εκατ. φοιτητές. Ανάμεσα τους, περίπου το 12% είναι ξένοι φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.

 

Οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles)

 

Οι Grandes Ecoles είναι πολύ επιλεκτικές και δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

Οι Grandes Ecoles είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Καταρτίζουν επαγγελματίες σε πολύ ποικίλους τομείς όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες,  η Αρχιτεκτονική κ.ά…

Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη.

Οι Grandes Ecoles καταρτίζουν υψηλού επιπέδου μηχανικούς και διοικητικά στελέχη, αλλά και ειδικούς των τεχνών, των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι απόφοιτοι  των Grandes Ecoles είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας.

 

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών

Βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών (BTS, DUT)

 

Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών, γενικώς διάρκειας 2-3 ετών, αφορούν τους τομείς των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Αυτού του είδους η κατάρτιση παρέχεται εν γένει από πολυεπιστημονικά ινστιτούτα  που υπάγονται στα Πανεπιστήμια (τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα - IUT) ή από τις ειδικευμένες Σχολές.

 Οι κύκλοι σπουδών περιλαμβάνουν πάντα κάποια πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και προσφέρουν πραγματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Κατά κανόνα, γίνεται αυστηρή επιλογή των φοιτητών...

 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

 Ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών που προτείνονται στη Γαλλία, τα τμήματα Ανώτερων Τεχνικών καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση.

 Η κατάρτιση αυτή παρέχεται στις ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτρέπουν την απόκτηση του «Διπλώματος Ανώτερου Τεχνικού» (BTS), που περιλαμβάνει 100 διαφορετικές ειδικότητες..

Το BTS προετοιμάζει το φοιτητή για άμεση ένταξη στον επαγγελματικό βίο. Το δίπλωμα αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στους τομείς των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των εφαρμοσμένων τεχνών, της διοίκησης επιχειρήσεων και της γεωργίας και επιτρέπει επίσης τη συνέχιση των σπουδών σε ορισμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα (Licence professionnelle).

Λίστα με τις ειδικότητες των BTS :

www.sup.adc.education.fr/btslst/

 

19 ειδικότητες στον τομέα της γεωργίας και της αγρο-διατροφής προσφέρονται επίσης για να προετοιμαστεί ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανώτερου Γεωργικού Τεχνικού (BTSA)

 

Λίστα των BTSA:
www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html

 

 

DUT (Diplôme Universitaire Technologique)

Δίπλωμα Τεχνολογικής Κατάρτισης

 

Το DUT είναι ένας εθνικός επαγγελματικός τίτλος σπουδών (120 ECTS) που προετοιμάζεται στα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας (IUT) τα οποία αποτελούν μονάδες του Πανεπιστημίου. To DUT προετοιμάζεται σε δύο χρόνια στον τριτογενή τομέα ή σε τεχνολογικούς τομείς με 24 ειδικότητες. Αυτή η επαγγελματική κατάρτιση έχει συχνά υποχρεωτική πρακτική άσκηση και την δυνατότητα άμεσης εισόδου στην επαγγελματική ζωή. Επιτρέπει επίσης την συνέχιση των σπουδών σε σχολές μηχανικών ή εμπορικές σχολές ή ακόμα και προς μια επαγγελματική Licence.

113 Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας (IUT) προσφέρουν 685 DUT : www.iut-fr.net

 

 

 

 Η εγγραφή στα BTS και DUT γίνεται με το Απολυτήριο Λυκείου ή με αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Αίτηση μέσω της πλατφόρμας  http://www.parcoursup.fr/ από 22/1 μέχρι 13/3

 

 

Μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών

Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών παρέχονται από τα Πανεπιστήμια και τις Grandes Ecoles και οργανώνονται διαφορετικά, ανάλογα με το τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στο Πανεπιστήμιο:

 Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS.

Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

*ECTS: (European Credit Transfer System), Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών «Μονάδων», αποθησαυριζόμενων και μεταφερόμενων στην Ευρώπη (60 ECTS ανά έτος).

Στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles):

Οι Grandes Ecoles  χορηγούν πτυχία επιπέδου Απολυτήριο+5 χρόνια, με τη βαθμίδα του Master αναγνωρισμένη από το Κράτος.

 Προτείνουν επίσης:

-Master of Science- MSc αγγλόφωνα Masters

- MBA (Master of Business Administration)

- Master ειδικότητας– Mastère Spécialisé  (Απολυτήριο + 6 έτη).

Ο κλασικός τρόπος εισαγωγής στις Grandes Ecoles είναι : εισαγωγή κατόπιν διαγωνισμού  μετά από 2 χρόνια σπουδών σε προπαρασκευαστικές  τάξεις (CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles).

Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές, υπάρχουν παράλληλοι τρόποι εισαγωγής με βάση τους τίτλους σπουδών, με κύκλο σπουδών που κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο κατατάσσει η Σχολή το φοιτητή. Μερικές Grandes Ecoles δέχονται, επίσης, φοιτητές μόνο με το Απολυτήριο ή ισότιμο τίτλο.